Публікації про нас

АМАТЬЄВА О.П.,
доцент, декан факультету дошкільної освіти
та практичної психології ДВНЗ
«Донбаський державний педагогічний університет»,
кандидат педагогічних наук
КОРНЄЄВА О.Л.,
завідувач ДНЗ № 31 «Мир»
м. Костянтинівки Донецької області,
кандидат педагогічних наук
ХАРТМАН О.Ю.,
доцент кафедри практичної психології
Інституту психології і педагогіки
Національного педагогічного університету
імені М.П. Драгоманова, кандидат психологічних наук


ВИКОРИСТАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРУ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ ГАЛУЗІ ОСВІТИ

У статті представлено перспективи організації роботи ресурсного центру факультету дошкільної освіти та практичної психології ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» для підвищення рівня професійної компетентності вихователів дітей дошкільного віку, практичних психологів, соціальних педагогів, а також удосконалення процесу підготовки фахівців галузі освіти, зокрема створення умов для ранньої професійної адаптації студентів. Визначаються можливості використання моделі діяльності ресурсного центру з метою зміцнення зв'язків між наукою та практикою.
Ключові слова: професійна компетентність, професійно-методична компетентність, потенціал, саморозвиток, освітній проект, ресурсний центр, система підготовки фахівців, психолого-педагогічна підтримка.

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРУ НА ФАКУЛЬТЕТІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ ОСВІТИ

Олена АМАТЬЄВА,
кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету дошкільної освіти та практичної психології ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»,
Світлана КУРІННА,
кандидат педагогічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри дошкільної освіти ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»,
Маргарита ГОЛОВКО,
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

В статті розглядається доцільність та перспективність організації роботи ресурсного центру факультету як способу удосконалення процесу підготовки фахівців галузі освіти. Підкреслюється значущість освітнього проекту «Ресурсний центр факультету» в процесі ранньої професійної адаптації студентів. Визначаються можливості використання моделі діяльності ресурсного центру з метою зміцнення зв’язків між наукою та практикою.

Ключові слова: ресурсний центр, освітній проект, система підготовки фахівців, психолого-педагогічна підтримка, професійно-методичний потенціал.

С. Саяпіна
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»,
О. Аматьєва
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри практичної психології ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ (НА ПРИКЛАДІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ПСИХОЛОГІЯ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» У ДВНЗ «ДДПУ»)

У статті підкреслено необхідність організації навчального процесу з урахуванням можливостей сучасних технологій та орієнтирів на формування освіченої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань та професійної мобільності. Визначено, що функція навчально-методичного комплексу дисципліни полягає в забезпеченні цілісного навчального процесу, в єдності цілей навчання, змісту, дидактичного процесу й організаційних форм навчання. Навчально-методичний комплекс – чітко визначена сукупність навчально-методичних документів, що являють собою модель освітнього процесу, яку згодом буде реалізовано на практиці.

Ключові слова: навчально-методичний комплекс, навчальний процес, навчально-методичне забезпечення, дисципліна.

Использование информационно-коммуникационных технологий в подготовке студентов педагогического вуза к участию в научно-практических конференциях, конкурсах, олимпиадах

Топольский Владислав Олегович, кандидат педагогических наук, старший преподаватель Донбасский государственный педагогический университет (г. Славянск, Донецкая обл., Украина)

В статье речь идет об использовании информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе в высшей школе; обсуждаются вопросы создания мультимедийных онлайн-презентаций и работа с ними в процессе подготовки студентов педагогического вуза к участию в научно-практических конференциях, конкурсах, олимпиадах.

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, профессиональная подготовка, научно-исследовательская работа студентов, мультимедийные презентации.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА ФАКУЛЬТЕТА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ И ПСИХОЛОГОВ
Е.П. Аматьева, кандидат педагогических наук, доцент
кафедры практической психологии
ГВУЗ «Донбасский государственный педагогический университет»,
Славянск, Донецкая область (Украина),
О.Л. Корнеева, кандидат педагогических наук, заведующая
ДОУ№ 31 «Мир», Константиновка, Донецкая область (Украина),
М.А. Демченко, ассистент кафедры практической психологии
ГВУЗ «Донбасский государственный педагогический университет»,
Славянск, Донецкая область (Украина).Изменения, которые происходят в современном образовательном процессе, ус­ложняют ориентировку и профессиональное самоопределение специалистов психолого-педагогической сферы. Кроме того, в современном социуме слабо организованная работа по педагогизации населения оставляет большинство молодых семей наедине с их про­блемами по воспитанию и развитию детей. Следовательно, создание Ресурсного центра (далее РЦ) призвано способствовать развитию профессионально-методической компетентности студентов, педагогов и психологов, педагогической осведомленности родителей детей дошкольного и школьного возраста.
Немає коментарів:

Дописати коментар